JRA Jockeys&Trainers Rankings (2016)


Jockey Ranking

as of May 22, 2016
ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total rides win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Christophe Lemaire 80 46 52 38 28 102 346 0.231 0.364 0.514 437
2 Keita Tosaki 72 46 43 41 28 166 396 0.182 0.298 0.407 540
3 Mirco Demuro 60 33 37 25 23 129 307 0.195 0.303 0.423 532
4 Yuga Kawada 52 41 43 29 18 127 310 0.168 0.300 0.439 961
5 Hiroyuki Uchida 40 32 22 32 29 231 386 0.104 0.187 0.244 968
6 Yasunari Iwata 38 36 41 35 38 199 387 0.098 0.191 0.297 1340
7 Yuichi Fukunaga 34 31 31 26 18 97 237 0.143 0.274 0.405 1862
8 Masayoshi Ebina 34 26 19 19 28 188 314 0.108 0.191 0.252 2425
9 Hironobu Tanabe  32 34 25 27 28 158 304 0.105 0.217 0.299 574
10 Yutaka Take 32 33 32 24 20 129 270 0.119 0.241 0.359 3818
11 Ryuji Wada  29 31 31 23 33 244 391 0.074 0.153 0.233 1005
12 Norihiro Yokoyama 28 27 17 16 24 115 227 0.123 0.242 0.317 2612
13 Kota Fujioka 28 21 20 13 22 142 246 0.114 0.199 0.280 371
14 Fuma Matsuwaka 24 20 24 22 16 205 311 0.077 0.141 0.219 131
15 Yuichi Shibayama 24 19 28 22 20 215 328 0.073 0.131 0.216 467
16 Kenichi Ikezoe 23 23 23 14 19 160 262 0.088 0.176 0.263 970
17 Daichi Shibata 22 28 27 25 24 233 359 0.061 0.139 0.214 344
18 Futoshi Komaki 22 20 18 31 19 169 279 0.079 0.151 0.215 825
19 Yukito Ishikawa 21 15 30 23 31 214 334 0.063 0.108 0.198 73
20 Hayato Yoshida 20 28 23 25 25 166 287 0.070 0.167 0.247 654

* Data is inclusive of JRA racing only

Top

Trainer Ranking

as of May 22, 2016
ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total runners win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Yoshito Yahagi 25 14 20 17 18 130 224 0.112 0.174 0.263 439
2 Noriyuki Hori 20 5 9 7 7 44 92 0.217 0.272 0.370 422
3 Katsuhiko Sumii 19 19 9 8 12 64 131 0.145 0.290 0.359 582
4 Sakae Kunieda 18 17 9 9 8 73 134 0.134 0.261 0.328 735
5 Hidetaka Otonashi 18 15 13 11 10 87 154 0.117 0.214 0.299 671
6 Yukihiro Kato 18 10 6 11 6 62 113 0.159 0.248 0.301 420
7 Kazuo Fujisawa 17 17 13 6 8 58 119 0.143 0.286 0.395 1303
8 Kenji Yamauchi 17 13 12 11 7 98 158 0.108 0.190 0.266 791
9 Takayuki Yasuda 16 15 17 11 13 84 156 0.103 0.199 0.308 636
10 Hideaki Fujiwara 16 13 11 8 9 52 109 0.147 0.266 0.367 543
11 Yoshitada Takahashi 16 4 10 9 11 65 115 0.139 0.174 0.261 108
12 Masaru Honda 15 16 11 5 13 99 159 0.094 0.195 0.264 200
13 Kenichi Fujioka 15 15 10 8 6 68 122 0.123 0.246 0.328 356
14 Mitsumasa Nakauchida 15 12 8 6 7 50 98 0.153 0.276 0.357 45
15 Sei Ishizaka 14 13 9 10 10 75 131 0.107 0.206 0.275 548
16 Yuichi Shikato 14 12 9 10 6 75 126 0.111 0.206 0.278 214
17 Osamu Hirata 14 10 5 8 7 62 106 0.132 0.226 0.274 260
18 Yasutoshi Ikee 14 8 11 8 11 70 122 0.115 0.180 0.270 495
19 Kiyoshi Hagiwara 14 5 4 11 5 45 84 0.167 0.226 0.274 509
20 Tomohito Ozeki 13 13 9 11 9 78 133 0.098 0.195 0.263 171

* Data is inclusive of JRA racing only

Top