JRA Jockeys&Trainers Rankings (2016)


Jockey Ranking

as of June 26, 2016
ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total rides win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Keita Tosaki 95 61 53 47 36 193 485 0.196 0.322 0.431 563
2 Christophe Lemaire 92 54 59 43 36 112 396 0.232 0.369 0.518 449
3 Mirco Demuro 69 45 46 33 27 162 382 0.181 0.298 0.419 541
4 Yuga Kawada 65 49 48 37 24 147 370 0.176 0.308 0.438 974
5 Hiroyuki Uchida 49 35 30 36 30 257 437 0.112 0.192 0.261 977
6 Yuichi Fukunaga 42 41 37 32 27 131 310 0.135 0.268 0.387 1870
7 Masayoshi Ebina 42 28 25 23 33 219 370 0.114 0.189 0.257 2433
8 Yasunari Iwata 41 44 49 46 44 240 464 0.088 0.183 0.289 1343
9 Ryuji Wada 40 43 39 27 42 291 482 0.083 0.172 0.253 1016
10 Yutaka Take 39 41 38 28 22 154 322 0.121 0.248 0.366 3825
11 Hironobu Tanabe 37 40 33 36 33 194 373 0.099 0.206 0.295 579
12 Norihiro Yokoyama 31 31 20 22 27 144 275 0.113 0.225 0.298 2615
13 Kota Fujioka 30 23 20 15 23 159 270 0.111 0.196 0.270 373
14 Fuma Matsuwaka 29 23 27 26 20 261 386 0.075 0.135 0.205 136
15 Daichi Shibata 28 33 30 33 29 278 431 0.065 0.142 0.211 350
16 Yuichi Shibayama 27 23 30 27 23 256 386 0.070 0.130 0.207 470
17 Yusuke Fujioka 26 18 26 19 22 139 250 0.104 0.176 0.280 614
18 Futoshi Komaki 25 22 23 32 20 200 322 0.078 0.146 0.217 828
19 Yukito Ishikawa 25 20 33 28 35 271 412 0.061 0.109 0.189 77
20 Kenichi Ikezoe 24 28 27 21 22 185 307 0.078 0.169 0.257 971

* Data is inclusive of JRA racing only

Top

Trainer Ranking

as of June 26, 2016
ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total runners win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Yoshito Yahagi 30 18 24 21 21 156 270 0.111 0.178 0.267 444
2 Kazuo Fujisawa 22 21 15 11 13 75 157 0.140 0.274 0.369 1308
3 Katsuhiko Sumii 22 21 12 11 14 80 160 0.138 0.269 0.344 585
4 Sakae Kunieda 22 19 10 10 12 91 164 0.134 0.250 0.311 739
5 Noriyuki Hori 22 13 10 8 7 54 114 0.193 0.307 0.395 424
6 Masaru Honda 20 18 17 7 16 113 191 0.105 0.199 0.288 205
7 Hidetaka Otonashi 20 15 16 13 14 107 185 0.108 0.189 0.276 673
8 Tomohito Ozeki 19 16 11 13 9 97 165 0.115 0.212 0.279 177
9 Kenji Yamauchi 19 13 13 11 8 121 185 0.103 0.173 0.243 793
10 Yukihiro Kato 19 13 10 14 7 76 139 0.137 0.230 0.302 421
11 Hideaki Fujiwara  18 17 13 9 14 64 135 0.133 0.259 0.356 545
12 Takayuki Yasuda 18 15 19 15 15 100 182 0.099 0.181 0.286 638
13 Osamu Hirata 18 13 6 10 9 78 134 0.134 0.231 0.276 264
14 Kenichi Fujioka 17 16 15 10 8 78 144 0.118 0.229 0.333 358
15 Yasutoshi Ikee 17 13 13 11 11 82 147 0.116 0.204 0.293 498
16 Yuichi Shikato 17 13 11 15 8 89 153 0.111 0.196 0.268 217
17 Kiyoshi Hagiwara 17 12 7 14 6 51 107 0.159 0.271 0.336 512
18 Yasuo Tomomichi 17 11 12 15 9 62 126 0.135 0.222 0.317 384
19 Yoshitada Takahashi 17 7 11 9 13 80 137 0.124 0.175 0.255 109
20 Sei Ishizaka 16 14 11 13 11 93 158 0.101 0.190 0.259 550

* Data is inclusive of JRA racing only

Top