JRA Jockeys&Trainers Rankings (2016)


Jockey Ranking

as of July 24, 2016
ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total rides win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Keita Tosaki 113 74 59 55 42 215 558 0.203 0.335 0.441 581
2 Christophe Lemaire 98 62 66 49 38 133 446 0.220 0.359 0.507 455
3 Mirco Demuro 81 49 53 40 33 186 442 0.183 0.294 0.414 553
4 Yuga Kawada 73 53 53 39 33 178 429 0.170 0.294 0.417 982
5 Yuichi Fukunaga 62 50 42 37 31 154 376 0.165 0.298 0.410 1890
6 Hiroyuki Uchida 56 41 37 43 36 292 505 0.111 0.192 0.265 984
7 Yasunari Iwata 51 64 55 56 49 263 538 0.095 0.214 0.316 1353
8 Masayoshi Ebina 49 33 27 30 38 253 430 0.114 0.191 0.253 2440
9 Ryuji Wada 43 50 46 37 47 330 553 0.078 0.168 0.251 1019
10 Hironobu Tanabe 43 49 40 42 42 219 435 0.099 0.211 0.303 585
11 Yutaka Take 43 46 44 31 28 184 376 0.114 0.237 0.354 3829
12 Kenichi Ikezoe 36 34 31 23 27 200 351 0.103 0.199 0.288 983
13 Fuma Matsuwaka 36 27 30 27 23 307 450 0.080 0.140 0.207 143
14 Daichi Shibata 34 39 41 38 33 311 496 0.069 0.147 0.230 356
15 Kota Fujioka 34 35 26 18 30 192 335 0.101 0.206 0.284 377
16 Norihiro Yokoyama 34 32 27 25 29 160 307 0.111 0.215 0.303 2618
17 Yusuke Fujioka 31 22 29 23 28 158 291 0.107 0.182 0.282 619
18 Yukito Ishikawa 30 22 35 29 40 318 474 0.063 0.110 0.184 82
19 Kosei Miura 29 28 21 40 23 233 374 0.078 0.152 0.209 588
20 Yuichi Shibayama 29 27 36 32 27 279 430 0.067 0.130 0.214 472

* Data is inclusive of JRA racing only

Top

Trainer Ranking

as of July 24, 2016
ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total runners win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Yoshito Yahagi 37 22 25 24 22 181 311 0.119 0.190 0.270 451
2 Hidetaka Otonashi 27 17 17 14 17 120 212 0.127 0.208 0.288 680
3 Kazuo Fujisawa 25 22 15 13 14 91 180 0.139 0.261 0.344 1311
4 Katsuhiko Sumii 24 23 15 16 14 93 185 0.130 0.254 0.335 587
5 Sakae Kunieda 23 20 13 12 13 106 187 0.123 0.230 0.299 740
6 Hideaki Fujiwara 23 19 17 14 16 73 162 0.142 0.259 0.364 550
7 Noriyuki Hori 23 15 13 9 7 60 127 0.181 0.299 0.402 425
8 Masaru Honda 22 20 19 8 20 136 225 0.098 0.187 0.271 207
9 Tomohito Ozeki 22 19 11 15 11 113 191 0.115 0.215 0.272 180
10 Yasutoshi Ikee 21 15 13 14 15 91 169 0.124 0.213 0.290 502
11 Kenji Yamauchi 21 13 13 17 12 132 208 0.101 0.163 0.226 795
12 Kunihide Matsuda 21 12 15 12 9 79 148 0.142 0.223 0.324 531
13 Kenichi Fujioka 20 19 15 10 10 94 168 0.119 0.232 0.321 361
14 Takayuki Yasuda 20 17 20 17 17 113 204 0.098 0.181 0.279 640
15 Osamu Hirata 20 15 9 13 11 88 156 0.128 0.224 0.282 266
16 Yasuo Tomomichi 20 13 14 16 9 74 146 0.137 0.226 0.322 387
17 Tetsuya Kimura 19 21 14 11 12 72 149 0.128 0.268 0.362 95
18 Naosuke Sugai 19 20 35 9 16 104 203 0.094 0.192 0.365 235
19 Sei Ishizaka 19 16 12 15 13 108 183 0.104 0.191 0.257 553
20 Yuichi Shikato 19 15 12 18 9 108 181 0.105 0.188 0.254 219

* Data is inclusive of JRA racing only

Top