JRA Jockeys&Trainers Rankings

Jockey Ranking

as of September 25, 2016

ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total rides win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Keita Tosaki 142 98 80 64 61 273 718 0.198 0.334 0.446 610
2 Christophe Lemaire 128 77 79 63 49 178 574 0.223 0.357 0.495 485
3 Mirco Demuro 107 70 64 56 41 235 573 0.187 0.309 0.421 579
4 Yuga Kawada 95 72 68 47 45 214 541 0.176 0.309 0.434 1004
5 Yuichi Fukunaga 84 77 55 51 43 214 524 0.160 0.307 0.412 1912
6 Hiroyuki Uchida 71 53 45 55 47 390 661 0.107 0.188 0.256 999
7 Hironobu Tanabe  56 64 54 56 51 282 563 0.099 0.213 0.309 598
8 Masayoshi Ebina 56 41 45 41 50 325 558 0.100 0.174 0.254 2447
9 Yasunari Iwata 55 72 69 63 59 338 656 0.084 0.194 0.299 1357
10 Ryuji Wada  52 67 56 52 60 421 708 0.073 0.168 0.247 1028
11 Yutaka Take 52 59 55 33 40 236 475 0.109 0.234 0.349 3838
12 Kenichi Ikezoe 47 38 34 30 35 249 433 0.109 0.196 0.275 994
13 Suguru Hamanaka 45 45 29 24 36 144 323 0.139 0.279 0.368 816
14 Kota Fujioka 44 45 38 33 41 265 466 0.094 0.191 0.273 387
15 Fuma Matsuwaka 44 35 34 34 28 398 573 0.077 0.138 0.197 151
16 Daichi Shibata 41 52 48 48 47 398 634 0.065 0.147 0.222 363
17 Hayato Yoshida 40 48 41 43 42 289 503 0.080 0.175 0.256 674
18 Norihiro Yokoyama 38 36 36 29 36 199 374 0.102 0.198 0.294 2622
19 Yuichi Shibayama 38 33 45 43 38 346 543 0.070 0.131 0.214 481
20 Yukito Ishikawa 37 29 43 35 45 387 576 0.064 0.115 0.189 89

* Data is inclusive of JRA racing only

Trainer Ranking

as of September 25, 2016

ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total runners win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Yoshito Yahagi 44 29 28 27 30 225 383 0.115 0.191 0.264 458
2 Hidetaka Otonashi 38 23 22 19 22 184 308 0.123 0.198 0.269 691
3 Kazuo Fujisawa 35 28 20 16 19 115 233 0.150 0.270 0.356 1321
4 Hideaki Fujiwara 34 26 18 17 19 99 213 0.160 0.282 0.366 561
5 Noriyuki Hori 33 22 14 15 8 81 173 0.191 0.318 0.399 435
6 Katsuhiko Sumii 30 28 23 18 21 116 236 0.127 0.246 0.343 593
7 Yasutoshi Ikee 30 24 18 20 18 112 222 0.135 0.243 0.324 511
8 Masaru Honda 28 23 23 12 23 176 285 0.098 0.179 0.260 213
9 Sakae Kunieda 27 23 18 16 16 128 228 0.118 0.219 0.298 744
10 Tetsuya Kimura 26 29 17 13 13 89 187 0.139 0.294 0.385 102
11 Yuichi Shikato 26 20 18 22 13 130 229 0.114 0.201 0.279 226
12 Yasuo Tomomichi 26 18 15 18 12 88 177 0.147 0.249 0.333 393
13 Naosuke Sugai 25 28 46 13 17 134 263 0.095 0.202 0.376 241
14 Kenichi Fujioka 25 22 20 14 15 122 218 0.115 0.216 0.307 366
15 Tomohito Ozeki 25 22 17 20 14 144 242 0.103 0.194 0.264 183
16 Kenji Yamauchi 25 18 18 25 21 166 273 0.092 0.158 0.223 799
17 Takayuki Yasuda 24 21 25 24 19 154 267 0.090 0.169 0.262 644
18 Sei Ishizaka 24 21 14 23 15 133 230 0.104 0.196 0.257 558
19 Takahisa Tezuka 24 20 16 18 24 138 240 0.100 0.183 0.250 410
20 Yukihiro Kato 24 18 15 21 11 109 198 0.121 0.212 0.288 426

* Data is inclusive of JRA racing only