JRA Jockeys&Trainers Rankings

Jockey Ranking

as of December 4, 2016

ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total rides win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Keita Tosaki 173 123 97 81 78 344 896 0.193 0.330 0.439 641
2 Christophe Lemaire 169 101 94 80 61 223 728 0.232 0.371 0.500 526
3 Yuga Kawada 129 84 81 64 61 253 672 0.192 0.317 0.438 1038
4 Mirco Demuro 127 91 87 66 52 283 706 0.180 0.309 0.432 599
5 Yuichi Fukunaga 105 100 68 69 55 297 694 0.151 0.295 0.393 1933
6 Hiroyuki Uchida 84 69 59 68 68 507 855 0.098 0.179 0.248 1012
7 Hironobu Tanabe  78 79 72 70 61 365 725 0.108 0.217 0.316 620
8 Yutaka Take 69 76 74 49 52 301 621 0.111 0.233 0.353 3855
9 Yasunari Iwata 66 83 84 76 73 424 806 0.082 0.185 0.289 1368
10 Ryuji Wada  65 82 76 69 75 535 902 0.072 0.163 0.247 1041
11 Suguru Hamanaka   62 60 44 32 44 198 440 0.141 0.277 0.377 833
12 Masayoshi Ebina 60 50 65 51 54 411 691 0.087 0.159 0.253 2451
13 Kota Fujioka 56 61 49 41 51 375 633 0.088 0.185 0.262 399
14 Hayato Yoshida   54 61 51 58 55 362 641 0.084 0.179 0.259 688
15 Kenichi Ikezoe 54 43 39 35 42 321 534 0.101 0.182 0.255 1001
16 Daichi Shibata 51 71 57 71 56 508 814 0.063 0.150 0.220 373
17 Fuma Matsuwaka 50 42 44 46 38 480 700 0.071 0.131 0.194 157
18 Norihiro Yokoyama 50 41 41 42 43 275 492 0.102 0.185 0.268 2634
19 Takuya Ono   48 56 51 48 50 545 798 0.060 0.130 0.194 360
20 Yuichi Shibayama 48 46 52 56 50 436 688 0.070 0.137 0.212 491

* Data is inclusive of JRA racing only

Trainer Ranking

as of December 4, 2016

ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total runners win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Yoshito Yahagi  52 43 38 31 37 278 479 0.109 0.198 0.278 466
2 Kazuo Fujisawa 46 37 25 19 23 143 293 0.157 0.283 0.369 1332
3 Noriyuki Hori  44 26 16 18 10 102 216 0.204 0.324 0.398 446
4 Hidetaka Otonashi 42 27 24 28 28 225 374 0.112 0.184 0.249 695
5 Yasutoshi Ikee   41 30 28 27 25 141 292 0.140 0.243 0.339 522
6 Katsuhiko Sumii 39 38 27 20 26 144 294 0.133 0.262 0.354 602
7 Hideaki Fujiwara  38 32 22 24 27 120 263 0.144 0.266 0.350 565
8 Masaru Honda  37 25 28 15 32 220 357 0.104 0.174 0.252 222
9 Yasuo Tomomichi     37 21 19 21 14 106 218 0.170 0.266 0.353 404
10 Tetsuya Kimura   35 31 22 13 18 117 236 0.148 0.280 0.373 111
11 Yukihiro Kato    34 24 20 22 16 141 257 0.132 0.226 0.304 436
12 Takayuki Yasuda   32 25 29 25 22 193 326 0.098 0.175 0.264 652
13 Sakae Kunieda 32 25 24 23 18 162 284 0.113 0.201 0.285 749
14 Kenji Yamauchi   32 23 24 27 28 200 334 0.096 0.165 0.237 806
15 Mitsumasa Nakauchida 31 32 16 14 19 106 218 0.142 0.289 0.362 61
16 Yuichi Shikato 31 25 23 26 17 167 289 0.107 0.194 0.273 231
17 Naosuke Sugai  30 36 54 18 24 162 324 0.093 0.204 0.370 246
18 Tomohito Ozeki    30 27 21 26 15 185 304 0.099 0.188 0.257 188
19 Takahisa Tezuka    30 25 22 22 32 171 302 0.099 0.182 0.255 416
20 Masato Nishizono  30 24 29 26 27 205 341 0.088 0.158 0.243 479

* Data is inclusive of JRA racing only