JRA Jockeys&Trainers Rankings

Jockey Ranking

as of March 26, 2017

ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total rides win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Mirco Demuro      42 29 23 18 17 51 180 0.233 0.394 0.522 646
2 Christophe Lemaire 32 25 27 16 20 74 194 0.165 0.294 0.433 575
3 Hironobu Tanabe 32 24 18 13 12 126 225 0.142 0.249 0.329 660
4 Hiroyuki Uchida 31 7 21 20 21 133 233 0.133 0.163 0.253 1048
5 Keita Tosaki 30 39 18 20 16 107 230 0.130 0.300 0.378 685
6 Ryuji Wada 25 15 20 25 22 126 233 0.107 0.172 0.258 1070
7 Yuichi Fukunaga  22 13 13 10 17 54 129 0.171 0.271 0.372 1956
8 Yasunari Iwata 22 11 19 15 13 112 192 0.115 0.172 0.271 1392
9 Kohei Matsuyama 21 20 10 11 14 111 187 0.112 0.219 0.273 422
10 Yuga Kawada   20 23 12 10 6 38 109 0.183 0.394 0.505 1064
11 Yutaka Take 20 21 16 14 12 65 148 0.135 0.277 0.385 3880
12 Hideaki Miyuki   19 16 22 14 17 150 238 0.080 0.147 0.239 1234
13 Fuma Matsuwaka 19 14 15 20 6 122 196 0.097 0.168 0.245 178
14 Hayato Yoshida 18 9 16 14 16 108 181 0.099 0.149 0.238 707
15 Yuichi Kitamura     16 20 22 22 10 91 181 0.088 0.199 0.320 509
16 Suguru Hamanaka  15 19 19 15 10 74 152 0.099 0.224 0.349 849
17 Hiroshi Kitamura  15 18 11 15 12 104 175 0.086 0.189 0.251 1213
18 Futoshi Komaki  15 12 5 7 4 85 128 0.117 0.211 0.250 855
19 Kenichi Ikezoe 14 19 18 13 10 96 170 0.082 0.194 0.300 1017
20 Masami Matsuoka    14 7 13 9 18 108 169 0.083 0.124 0.201 748

* Data is inclusive of JRA racing only

Trainer Ranking

as of March 26, 2017

ranking name 1st 2nd 3rd 4th 5th below total runners win ratio top 2 ratio top 3 ratio life time wins
1 Katsuhiko Sumii   20 9 10 9 6 35 89 0.225 0.326 0.438 626
2 Yasutoshi Ikee   16 6 10 4 9 45 90 0.178 0.244 0.356 542
3 Mitsumasa Nakauchida 15 5 6 6 3 16 51 0.294 0.392 0.510 76
4 Katsuichi Nishiura     14 10 7 4 9 40 84 0.167 0.286 0.369 381
5 Hidetaka Otonashi  13 8 7 16 2 46 92 0.141 0.228 0.304 711
6 Yoshito Yahagi  12 12 7 7 4 71 113 0.106 0.212 0.274 483
7 Naosuke Sugai   11 8 7 9 5 46 86 0.128 0.221 0.302 260
8 Hideaki Fujiwara   10 13 11 4 6 34 78 0.128 0.295 0.436 578
9 Takeshi Okumura 10 2 2 1 3 34 52 0.192 0.231 0.269 50
10 Takayuki Yasuda  9 11 6 7 12 46 91 0.099 0.220 0.286 664
11 Katsumi Minai  9 8 2 8 3 40 70 0.129 0.243 0.271 315
12 Noriyuki Hori   9 5 5 3 8 26 56 0.161 0.250 0.339 455
13 Koichi Tsunoda  9 3 7 6 4 45 74 0.122 0.162 0.257 127
14 Sakae Kunieda   8 10 10 1 6 45 80 0.100 0.225 0.350 759
15 Takahisa Tezuka 8 10 9 3 1 42 73 0.110 0.247 0.370 425
16 Kenichi Fujioka  8 9 14 5 1 28 65 0.123 0.262 0.477 380
17 Inao Okada 8 9 9 7 6 34 73 0.110 0.233 0.356 300
18 Makoto Saito   8 7 7 7 6 51 86 0.093 0.174 0.256 249
19 Yasuo Tomomichi   8 7 5 4 4 26 54 0.148 0.278 0.370 413
20 Manabu Ikezoe  8 5 5 7 9 44 78 0.103 0.167 0.231 50

* Data is inclusive of JRA racing only