Executives

(as of March 1, 2019)

JRA Executives

GOTO

GOTO, Masayuki
President and CEO

MACHIDA

MACHIDA, Katsuhiro
Executive Vice President

INOUE

Dr. INOUE, Makoto
Presidential Counselor for International Affairs

KIDOKORO

KIDOKORO, Yasuo
Executive Director

YAMASHITA

YAMASHITA, Masayuki
Executive Director

NAKAMURA

NAKAMURA, Yoshihiro
Director

KIMURA

KIMURA, Kazuto
Director

YOSHIDA

YOSHIDA, Masayoshi
Director

YOSHIZAKI

YOSHIZAKI, Ichiro
Director

FUKUDA

FUKUDA, Shoji
Director

YOKOTA

YOKOTA, Sadao
Director

USUDA

USUDA, Masahiro
Director