• Video
  • Photo
2022.07.03G3 Radio Nikkei Sho
Fukushima Racecourse
Result
2022.07.03G3 CBC Sho
Kokura Racecourse
Result
2022.06.26G1 Takarazuka Kinen
Hanshin Racecourse
Result
2022.06.25J-G3 Tokyo Jump Stakes
Tokyo Racecourse
Result
2022.06.19G3 Unicorn Stakes
Tokyo Racecourse
Result
2022.06.19G3 Mermaid Stakes
Hanshin Racecourse
Result
2022.06.12G3 Epsom Cup
Tokyo Racecourse
Result
2022.06.12G3 Hakodate Sprint Stakes
Hakodate Racecourse
Result
2022.07.03 G3 Radio Nikkei Sho
Fukushima Racecourse
Radio Nikkei Sho (G3)
Radio Nikkei Sho (G3)

July 3, 2022
Radio Nikkei Sho (G3)

2022.07.03 G3 CBC Sho
Kokura Racecourse
CBC Sho (G3)
CBC Sho (G3)

July 3, 2022
CBC Sho (G3)

2022.06.26 G1 Takarazuka Kinen
Hanshin Racecourse
Takarazuka Kinen (G1)
Takarazuka Kinen (G1)

June 26, 2022
Takarazuka Kinen (G1)

2022.06.25 J-G3 Tokyo Jump Stakes
Tokyo Racecourse
Tokyo Jump Stakes (J-G3)
Tokyo Jump Stakes (J-G3)

June 25, 2022
Tokyo Jump Stakes (J-G3)

2022.06.19 G3 Unicorn Stakes
Tokyo Racecourse
Unicorn Stakes (G3)
Unicorn Stakes (G3)

June 19, 2022
Unicorn Stakes (G3)

2022.06.19 G3 Mermaid Stakes
Hanshin Racecourse
Mermaid Stakes (G3)
Mermaid Stakes (G3)

June 19, 2022
Mermaid Stakes (G3)

2022.06.12 G3 Epsom Cup
Tokyo Racecourse
Epsom Cup (G3)
Epsom Cup (G3)

June 12, 2022
Epsom Cup (G3)

2022.06.12 G3 Hakodate Sprint Stakes
Hakodate Racecourse
Hakodate Sprint Stakes (G3)
Hakodate Sprint Stakes (G3)

June 12, 2022
Hakodate Sprint Stakes (G3)

  • News
  • Takarazuka Kinen
  • Yasuda Kinen
  • International