• Video
  • Photo
2023.01.22G2 American Jockey Club Cup
Nakayama Racecourse
Result
2023.01.22G2 Tokai TV Hai Tokai Stakes
Chukyo Racecourse
Result
2023.01.15G3 Keisei Hai
Nakayama Racecourse
Result
2023.01.15G2 Nikkei Shinshun Hai
Chukyo Racecourse
Result
2023.01.14G3 Aichi Hai
Chukyo Racecourse
Result
2023.01.09G3 Fairy Stakes
Nakayama Racecourse
Result
2023.01.08G3 Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen
Chukyo Racecourse
Result
2023.01.05G3 Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai
Chukyo Racecourse
Result
2023.01.05G3 Nikkan Sports Sho Nakayama Kimpai
Nakayama Racecourse
Result
2022.12.28G1 Hopeful Stakes
Nakayama Racecourse
Result
2022.12.25G1 Arima Kinen (The Grand Prix)
Nakayama Racecourse
Result
2022.12.24G2 Hanshin Cup
Hanshin Racecourse
Result
2022.12.24J-G1 Nakayama Daishogai
Nakayama Racecourse
Result
2023.01.22 G2 American Jockey Club Cup
Nakayama Racecourse
American Jockey Club Cup (G2)
American Jockey Club Cup (G2)

Jan. 22, 2023
American Jockey Club Cup (G2)

2023.01.22 G2 Tokai TV Hai Tokai Stakes
Chukyo Racecourse
Tokai TV Hai Tokai Stakes (G2)
Tokai TV Hai Tokai Stakes (G2)

Jan. 22, 2023
Tokai TV Hai Tokai Stakes (G2)

2023.01.15 G3 Keisei Hai
Nakayama Racecourse
Keisei Hai (G3)
Keisei Hai (G3)

Jan. 15, 2023
Keisei Hai (G3)

2023.01.15 G2 Nikkei Shinshun Hai
Chukyo Racecourse
Nikkei Shinshun Hai (G2)
Nikkei Shinshun Hai (G2)

Jan. 15, 2023
Nikkei Shinshun Hai (G2)

2023.01.14 G3 Aichi Hai
Chukyo Racecourse
Aichi Hai (G3)
Aichi Hai (G3)

Jan. 14, 2023
Aichi Hai (G3)

2023.01.09 G3 Fairy Stakes
Nakayama Racecourse
Fairy Stakes (G3)
Fairy Stakes (G3)

Jan. 9, 2023
Fairy Stakes (G3)

2023.01.08 G3 Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen
Chukyo Racecourse
Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen (G3)
Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen (G3)

Jan. 8, 2023
Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen (G3)

2023.01.05 G3 Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai
Chukyo Racecourse
Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai (G3)
Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai (G3)

Jan. 5, 2023
Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai (G3)

2023.01.05 G3 Nikkan Sports Sho Nakayama Kimpai
Nakayama Racecourse
Nikkan Sports Sho Nakayama Kimpai (G3)
Nikkan Sports Sho Nakayama Kimpai (G3)

Jan. 5, 2023
Nikkan Sports Sho Nakayama Kimpai (G3)

  • News
  • Hopeful Stakes
  • Arima Kinen
  • International