• Video
  • Photo
2022.01.23G2 American Jockey Club Cup
Nakayama Racecourse
Result
2022.01.23G2 Tokai TV Hai Tokai Stakes
Chukyo Racecourse
Result
2022.01.16G3 Keisei Hai
Nakayama Racecourse
Result
2022.01.16G2 Nikkei Shinshun Hai
Chukyo Racecourse
Result
2022.01.15G3 Aichi Hai
Chukyo Racecourse
Result
2022.01.10G3 Fairy Stakes
Nakayama Racecourse
Result
2022.01.09G3 Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen
Chukyo Racecourse
Result
2022.01.05G3 Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai
Chukyo Racecourse
Result
2022.01.05G3 Nikkan Sports Sho Nakayama Kimpai
Nakayama Racecourse
Result
2021.12.28G1 Hopeful Stakes
Nakayama Racecourse
Result
2021.12.26G1 Arima Kinen (The Grand Prix)
Nakayama Racecourse
Result
2021.12.25G2 Hanshin Cup
Hanshin Racecourse
Result
2021.12.25J-G1 Nakayama Daishogai
Nakayama Racecourse
Result
2022.01.23 G2 American Jockey Club Cup
Nakayama Racecourse
American Jockey Club Cup (G2)
American Jockey Club Cup (G2)

Jan. 23, 2022
American Jockey Club Cup (G2)

2022.01.23 G2 Tokai TV Hai Tokai Stakes
Chukyo Racecourse
Tokai TV Hai Tokai Stakes (G2)
Tokai TV Hai Tokai Stakes (G2)

Jan. 23, 2022
Tokai TV Hai Tokai Stakes (G2)

2022.01.16 G3 Keisei Hai
Nakayama Racecourse
Keisei Hai (G3)
Keisei Hai (G3)

Jan. 16, 2022
Keisei Hai (G3)

2022.01.16 G2 Nikkei Shinshun Hai
Chukyo Racecourse
Nikkei Shinshun Hai (G2)
Nikkei Shinshun Hai (G2)

Jan. 16, 2022
Nikkei Shinshun Hai (G2)

2022.01.15 G3 Aichi Hai
Chukyo Racecourse
Aichi Hai (G3)
Aichi Hai (G3)

Jan. 15, 2022
Aichi Hai (G3)

2022.01.10 G3 Fairy Stakes
Nakayama Racecourse
Fairy Stakes (G3)
Fairy Stakes (G3)

Jan. 10, 2022
Fairy Stakes (G3)

2022.01.09 G3 Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen
Chukyo Racecourse
Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen (G3)
Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen (G3)

Jan. 9, 2022
Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen (G3)

2022.01.05 G3 Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai
Chukyo Racecourse
Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai (G3)
Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai (G3)

Jan. 5, 2022
Sports Nippon Sho Kyoto Kimpai (G3)

2022.01.05 G3 Nikkan Sports Sho Nakayama Kimpai
Nakayama Racecourse
Nikkan Sports Sho Nakayama Kimpai (G3)
Nikkan Sports Sho Nakayama Kimpai (G3)

Jan. 5, 2022
Nikkan Sports Sho Nakayama Kimpai (G3)

2021.12.28 G1 Hopeful Stakes
Nakayama Racecourse
Hopeful Stakes (G1)
Hopeful Stakes (G1)

Dec. 28, 2021
Hopeful Stakes (G1)

2021.12.26 G1 Arima Kinen (The Grand Prix)
Nakayama Racecourse
Arima Kinen (The Grand Prix) (G1)
Arima Kinen (The Grand Prix) (G1)

Dec. 26, 2021
Arima Kinen (The Grand Prix) (G1)

2021.12.25 G2 Hanshin Cup
Hanshin Racecourse
Hanshin Cup (G2)
Hanshin Cup (G2)

Dec. 25, 2021
Hanshin Cup (G2)

2021.12.25 J-G1 Nakayama Daishogai
Nakayama Racecourse
Nakayama Daishogai (J-G1)
Nakayama Daishogai (J-G1)

Dec. 25, 2021
Nakayama Daishogai (J-G1)

  • News
  • Hopeful S
  • Arima Kinen
  • International