• Video
  • Photo
2022.10.02G1 Sprinters Stakes
Nakayama Racecourse
Result
2022.10.01G3 Sirius Stakes
Chukyo Racecourse
Result
2022.09.25G2 Sankei Sho All Comers
Nakayama Racecourse
Result
2022.09.25G2 Kobe Shimbun Hai (Japanese St. Leger Trial)
Chukyo Racecourse
Result
2022.09.19G2 Asahi Hai St. Lite Kinen (Japanese St. Leger Trial)
Nakayama Racecourse
Result
2022.09.18G2 Kansai Telecasting Corp. Sho Rose Stakes (Shuka Sho Trial)
Chukyo Racecourse
Result
2022.09.17J-G3 Hanshin Jump Stakes
Chukyo Racecourse
Result
2022.09.11G3 Keisei Hai Autumn Handicap
Nakayama Racecourse
Result
2022.09.11G2 Sankei Sho Centaur Stakes
Chukyo Racecourse
Result
2022.09.10G3 Shion Stakes (Shuka Sho Trial)
Nakayama Racecourse
Result
2022.10.02 G1 Sprinters Stakes
Nakayama Racecourse
Sprinters Stakes (G1)
Sprinters Stakes (G1)

Oct. 2, 2022
Sprinters Stakes (G1)

2022.09.25 G2 Sankei Sho All Comers
Nakayama Racecourse
Sankei Sho All Comers (G2)
Sankei Sho All Comers (G2)

Sep. 25, 2022
Sankei Sho All Comers (G2)

2022.09.25 G2 Kobe Shimbun Hai (Japanese St. Leger Trial)
Chukyo Racecourse
Kobe Shimbun Hai (Japanese St. Leger Trial) (G2)
Kobe Shimbun Hai (Japanese St. Leger Trial) (G2)

Sep. 25, 2022
Kobe Shimbun Hai (Japanese St. Leger Trial) (G2)

2022.09.19 G2 Asahi Hai St. Lite Kinen (Japanese St. Leger Trial)
Nakayana Racecourse
Asahi Hai St. Lite Kinen (Japanese St. Leger Trial) (G2)
Asahi Hai St. Lite Kinen (Japanese St. Leger Trial) (G2)

Sep. 19, 2022
Asahi Hai St. Lite Kinen (Japanese St. Leger Trial) (G2)

2022.09.18 G2 Kansai Telecasting Corp. Sho Rose Stakes (Shuka Sho Trial)
Chukyo Racecourse
Kansai Telecasting Corp. Sho Rose Stakes (Shuka Sho Trial) (G2)
Kansai Telecasting Corp. Sho Rose Stakes (Shuka Sho Trial) (G2)

Sep. 18, 2022
Kansai Telecasting Corp. Sho Rose Stakes (Shuka Sho Trial) (G2)

2022.09.17 J-G3 Hanshin Jump Stakes
Chukyo Racecourse
Hanshin Jump Stakes (J-G3)
Hanshin Jump Stakes (J-G3)

Sep. 17, 2022
Hanshin Jump Stakes (J-G3)

2022.09.11 G3 Keisei Hai Autumn Handicap
Nakayama Racecourse
Keisei Hai Autumn Handicap (G3)
Keisei Hai Autumn Handicap (G3)

Sep. 11, 2022
Keisei Hai Autumn Handicap (G3)

2022.09.11 G2 Sankei Sho Centaur Stakes
Chukyo Racecourse
Sankei Sho Centaur Stakes (G2)
Sankei Sho Centaur Stakes (G2)

Sep. 11, 2022
Sankei Sho Centaur Stakes (G2)

2022.09.10 G3 Shion Stakes (Shuka Sho Trial)
Nakayama Racecourse
Shion Stakes (Shuka Sho Trial) (G3)
Shion Stakes (Shuka Sho Trial) (G3)

Sep. 10, 2022
Shion Stakes (Shuka Sho Trial) (G3)

  • News
  • Sprinters Stakes
  • WASJ
  • International